TARCZA ANTYKRYZYSOWA W BRANŻY EVENTOWEJ Podsumowanie webinarium z 16 kwietnia 2020 r.

I. JESTEM ZLECENIOBIORCĄ

 1. Współpracuję z firmą na umowę zlecenie. Na jaką pomoc z tarczy mogę liczyć?
 2. Współpracuję z kilkoma firmami na umowy zlecenia. Czy świadczenie postojowe przysługuje mi od każdej umowy? Jak złożyć wniosek w takim przypadku?
 3. Współpracuję z kilkoma firmami na umowy zlecenia, a jednocześnie mam zawartych kilka umów o dzieło. Czy mam prawo do świadczenia postojowego?

II. PROWADZĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 1. Jakie świadczenia mogą otrzymać osoby zatrudnione na umowy B2B?
 2. Kiedy przysługuje świadczenie postojowe? Jak się o nie starać i jak długo można z niego korzystać?
 3. W jaki sposób uzyskać dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności?
 4. Czy sfinansowanie kosztów prowadzenia działalności może dotyczyć działalności uruchomionej dodatkowo?
 5. Jak udowodnić, że przestój w prowadzeniu działalności lub spadek obrotów jest następstwem COVID-19?
 6. Czy dopisanie do ubezpieczenia na przykład męża lub żony uniemożliwia skorzystanie z postojowego?

III. ZATRUDNIAM PRACOWNIKÓW

 1. Działam w branży eventowej, zatrudniam 8 osób na umowę o pracę i 2 osoby na zlecenie. Co mogę zrobić i na co mogę liczyć?
 1. Zastanawiamy się czy nie wysłać pracowników na przestój lub nie obniżyć im wymiaru czasu pracy. Co to daje i co powinniśmy zrobić?
 1. Wysłaliśmy jednego pracownika na przestój. Czy możemy zatrudnić innego na inne stanowisko?
 1. Czy można dostać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy są w firmie potrzebni i pracują w dotychczasowym wymiarze czasu pracy?
 1. Czy możemy ubiegać się o pomoc od starosty (z urzędu pracy) jeśli chcemy skorzystać także z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP?
 2. Czy jak skorzystam z programu dopłat do pensji pracowników, to będę mogła skorzystać z innych dopłat, np. subwencji, które są planowane?
 3. Co mogę zaproponować studentom, których zatrudniam na umowy zlecenie?
 4. We wniosku o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców należy złożyć oświadczenie, że zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Co się stanie, jeśli okaże się, że pracownik podlegał jednak takim ubezpieczeniom, czy jako osoba wysyłająca wniosek mam spodziewać się w związku z tym jakiś nieprzyjemności ze strony ZUS?
 5. O jakie dotacje z tarczy może wystąpić spółka z o.o. bez etatowych pracowników?

IV. ULGI PODATKOWE

 1. Czy tarcza wprowadza jakieś ulgi lub zwolnienia podatkowe?
 2. Co mogę zrobić, jeśli zbliża się termin zapłaty podatku, a nie mam gotówki żeby zapłacić?
 3. Czy posiadanie dodatkowych źródeł dochodu, na przykład mieszkań na wynajem, może być powodem, że urząd skarbowy nie odroczy nam podatku?
 4. A co, jeśli wystawimy faktury na duże kwoty firmie, która obecnie z powodu koronawirusa upadła i już nam nie zapłaci. Czy urząd skarbowy może nas zwolnić z obowiązku płacenia VAT od tych faktur, jeśli udowodnimy, że płatnik naszej faktury upadł?

V. CHCIAŁBYM EMITOWAĆ VOUCHERY

 1. Niektórzy organizatorzy mają pomysł, aby sprzedawać vouchery na usługi eventowe, które zostaną zrealizowane za kilka miesięcy. Czy to je eliminuje z możliwości skorzystania z rozwiązań tarczy? A jeśli skorzystają i uruchomią taką działalność, to z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć?

 

 1. JESTEM ZLECENIOBIORCĄ
 1. Współpracuję z firmą na umowę zlecenie. Na jaką pomoc z tarczy mogę liczyć?

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o tzw. świadczenie postojowe. To świadczenie przysługuje osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub na podstawie umowy o dzieło. Warunkiem otrzymania świadczenia jest, aby:

 • umowa została zawarta przed 01.04.2020 r. (ważna jest data zawarcia umowy, data rozpoczęcia prac nie ma znaczenia),
 • u zamawiającego, z którym zawarto umowę doszło do przestoju w prowadzeniu działalności (ograniczenia w prowadzeniu działalności, spadku przychodów) i przestój ten był/jest następstwem wystąpienia COVID-19,
 • przychód z umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest składany wniosek nie przekroczył wymaganego limitu (ok. 15,6 tys. zł; uwaga: zleceniobiorca nie musi wykazywać spadku przychodów, w odniesieniu do zleceniobiorcy warunkiem jest tylko to, aby zarabiać poniżej 15,6 tys. zł),
 • zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. nie był jednocześnie zatrudniony na etacie, nie pobierał zasiłku macierzyńskiego, itp.).

Świadczenie wynosi 2.080 zł, chyba, że przychody z umów uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wyniosły mniej niż 1.300 zł – wtedy świadczenie wynosi tyle ile wyniosły te przychody. W nowej wersji tarczy zmieniono przepisy i obecnie o świadczenie będzie można ubiegać się 3-krotnie. Aby je uzyskać trzeba będzie wykazać w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana w pierwotnym wniosku nie uległa poprawie.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku do ZUS. Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne składają wniosek za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego, który jest w takim przypadku zobowiązany wypełnić i przesłać do ZUS formularz RSP-C. Wniosek należy złożyć najpóźniej 3 miesiące po zniesieniu stanu epidemii. Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy ZUS lub strony www.gov.pl, pocztą lub osobiście w placówce ZUS do skrzynki na dokumenty (korzystając z tego sposobu nie otrzymamy jednak potwierdzenia złożenia wniosku). Wypłata świadczenia natomiast następuje już bezpośrednio na rachunek bankowy zleceniobiorcy.

 1. Współpracuję z kilkoma firmami na umowy zlecenia. Czy świadczenie postojowe przysługuje mi od każdej umowy? Jak złożyć wniosek w takim przypadku?

Świadczenie przysługuje w tej samej wysokości niezależnie od liczby zawartych umów. Jeśli chodzi o sposób  składania  wniosku   to   przepisy   wskazują,   że   zleceniobiorca   składa   wniosek   zawsze za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego, nie wynika z nich natomiast do którego ze zleceniodawców należy wniosek złożyć. Naszym zdaniem zleceniobiorca może w takim przypadku wybrać zleceniodawcę, za pośrednictwem którego złoży wniosek o wypłatę świadczenia.

 1. Współpracuję z kilkoma firmami na umowy zlecenia, a jednocześnie mam zawartych kilka umów o dzieło. Czy mam prawo do świadczenia postojowego?

Tak, o ile zostanie spełniony warunek limitu przychodu, tj. suma przychodów ze wszystkich umów nie przekroczy 15,681 tys. zł. Umowa o dzieło nie stanowi tzw. innego tytułu do ubezpieczeń społecznych nie będzie więc przeszkodą w ubieganiu się o świadczenie.

 

II. PROWADZĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 1. Jakie świadczenia mogą otrzymać osoby zatrudnione na umowy B2B?

Tzw. samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o dwa rodzaje dofinansowania: tzw. świadczenie postojowe (na podstawie wniosku do ZUS) oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności (na podstawie wniosku do urzędu pracy). Oprócz tego samozatrudnieni mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec-maj 2020 r.

 1. Kiedy przysługuje świadczenie postojowe? Jak się o nie starać i jak długo można z niego korzystać?

Podstawowym warunkiem jest to, aby działalność gospodarcza została rozpoczęta przed 01.02.2020 r. oraz aby w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju (ograniczenia) w prowadzeniu tej działalności. Jeśli ktoś zarejestrował działalność w lutym lub później lub jeśli ograniczył/zaprzestał prowadzenia działalności, ale z przyczyn innych niż epidemia, świadczenie postojowe mu nie przysługuje. Kolejne warunki zależą od tego czy działalność ta została zawieszona czy też nie:

 • jeżeli działalność nie została zawieszona – postojowe przysługuje o ile przychody uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe były niższe o co najmniej 15% od przychodów uzyskanych w miesiącu wcześniejszym,
 • jeżeli działalność została zawieszona – postojowe przysługuje w przypadku, gdy zawieszenie miało miejsce po 31.01.2020 r.

Poprzednia wersja tarczy zawierała dodatkowy warunek w postaci uzyskiwania przychodów nieprzekraczających limitu 15,681 tys. zł, w nowej wersji jednak warunek ten został usunięty. Powyższych warunków (spadek obrotów lub zawieszenie działalności) nie muszą spełniać również osoby, które korzystają z opodatkowania dochodów w formie tzw. karty podatkowej oraz są podmiotowo zwolnione z VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów 200 tys. zł.

Uzyskanie świadczenia nie będzie możliwe, jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest objęta ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu, np. pracuje dodatkowo na etacie lub na umowie zlecenia. Nie ma natomiast przeszkód, aby o wypłatę świadczenia starały się osoby korzystające z tzw. ulgi na start bądź też ulg dostępnych w ramach tzw. Małej Działalności Gospodarczej lub Małego ZUS Plus.

Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć wniosek do ZUS. Wniosek składa na formularzu RSP-D. Termin złożenia wniosku to 3 miesiące od zniesienia stanu epidemii. Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy ZUS lub strony www.gov.pl, pocztą lub osobiście w placówce ZUS do skrzynki na dokumenty (korzystając z tego sposobu nie otrzymamy jednak potwierdzenia złożenia wniosku). Przykładowe wypełnione wnioski można znaleźć TU: RSP-D działalność niezawieszona, TU: RSP-D działalność zawieszona oraz TU: RSP-D karta podatkowa i zwolnienie z VAT.

Świadczenie postojowe wynosi 2.080 zł, za wyjątkiem przypadków, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zwolniona podmiotowo z VAT oraz korzysta z opodatkowania dochodów w formie karty podatkowej – wtedy świadczenie wynosi 1.300 zł. W nowej wersji tarczy zmieniono przepisy i obecnie

 • świadczenie będzie można ubiegać się 3-krotnie. Aby je uzyskać trzeba będzie wykazać w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana w pierwotnym wniosku nie uległa poprawie.
 1. W jaki sposób uzyskać dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności?

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności uzyskuje się w urzędzie pracy, na podstawie umowy. Przysługuje ono tylko tzw. samozatrudnionym (przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi niezatrudniających pracowników) oraz pod warunkiem odnotowania spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (trzeba umieć wykazać, że spadek wystąpił na skutek epidemii). Spadek ten musi wynosić co najmniej 30% w ramach porównania dwóch kolejnych miesięcy po 01.01.2020 r. w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019.

Przepisy definiują co to znaczy „spadek obrotów gospodarczych” dla potrzeb tego dofinansowania. Rozumie się przez to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Zwracamy uwagę, że przepis mówi o zmniejszeniu sprzedaży „w ujęciu ilościowym lub wartościowym”, co oznacza, że spadek może być mierzony zarówno wartością przychodów, jak i ilością dostarczonych towarów lub wykonanych usług. Warunki do ubiegania się o dofinansowanie spełnimy zatem także wtedy, gdy przychody jako takie nam nie spadły (lub spadły o mniej niż 30%), ale sprzedaliśmy mniejszą ilość towarów lub usług.

Wysokość dofinansowania zależy od wielkości spadku obrotów – im wyższy spadek, tym wyższa pomoc.

Przepisy przewidują w tym zakresie trzy progi:

 • 30% spadku upoważnia do pomocy w wys. 1.300 zł miesięcznie przez max 3 miesiące,
 • 50% spadku upoważnia do pomocy w wys. 1.820 zł miesięcznie przez max 3 miesiące,
 • 80% spadku upoważnia do pomocy w wys. 2.340 zł miesięcznie przez max 3 miesiące.

Aby otrzymać dofinansowanie trzeba złożyć wniosek do urzędu pracy. Wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, trzeba więc pilnować w „swoim” urzędzie pracy kiedy taki nabór zostanie ogłoszony. Warunkiem przyznania dofinansowania jest (oświadczenia o takiej treści trzeba będzie złożyć składając wniosek):

 • wystąpienie spadku obrotów gospodarczych w odpowiedniej wysokości oraz w wyniku wystąpienia epidemii,
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (trzeba sprawdzić czy nie mamy długów na tyle dużych, że możemy spełniać przesłanki do ogłoszenia upadłości),
 • brak zaległości podatkowych i wobec ZUS do końca 3 kw. 2019 r. (najlepiej pozyskać tzw. zaświadczenie o braku zaległości, rekomendujemy również sprawdzić czy nie ma ryzyka, że przedsiębiorca ma zaległości, o których US/ZUS nie wie, np. niezadeklarowany przychód, niezgłoszeni pracownicy, itp.),
 • przeznaczenie dofinansowania na koszty prowadzenia działalności (nie można przeznaczyć dofinansowania na inne cele).
 1. Czy sfinansowanie kosztów prowadzenia działalności może dotyczyć działalności uruchomionej dodatkowo?

Przepis mówi, że warunkiem przyznania dofinansowania jest jego przeznaczenie na koszty prowadzenia działalności, nie mówi natomiast i nie wymaga, aby była to działalność kontynuowana przed epidemią. Naszym zdaniem nie ma zatem przeszkód, aby otrzymane dofinansowanie przeznaczyć na prowadzenie działalności w nowym zakresie. Formalnie jednak ta nowa, dodatkowo uruchomiona działalność musi być podjęta w ramach działalności już prowadzonej (w ramach tego samego przedsiębiorstwa), a nie jako odrębne przedsięwzięcie (przedsiębiorstwo). Nie można natomiast przeznaczyć dofinansowania przykładowo na zakup innego przedsiębiorstwa, nabycie udziałów, akcji, itp.

 1. Jak udowodnić, że przestój w prowadzeniu działalności lub spadek obrotów jest następstwem COVID-19?

Nie ma listy czynników czy okoliczności, których wystąpienie byłoby automatycznie kwalifikowane jako następstwo epidemii. Każdy przypadek trzeba w tym zakresie oceniać indywidulanie. W przypadku branży eventowej sprawa wydaje się być o tyle bezdyskusyjna, że działalność tego rodzaju została ograniczona decyzjami władz. Dowodem jest zatem sam fakt wydania stosownych rozporządzeń.

 1. Czy dopisanie do ubezpieczenia na przykład męża lub żony uniemożliwia skorzystanie z postojowego?

Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem spełnienia przez nią określonych kryteriów, w tym warunku niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu. Świadczenie to nie przysługuje zatem innej osobie ubezpieczonej, a więc także małżonkowi osoby prowadzącej działalność, za którego opłacał on składki na ubezpieczenie społeczne. Natomiast zgłoszenie takiej osoby do ubezpieczenia jako osoby współpracującej nie powoduje naszym zdaniem utraty prawa do skorzystania ze świadczenia postojowego przez samego przedsiębiorcę.

III. ZATRUDNIAM PRACOWNIKÓW

 1. Działam w branży eventowej, zatrudniam 8 osób na umowę o pracę i 2 osoby na zlecenie. Co mogę zrobić i na co mogę liczyć?

Pracodawca zatrudniający pracowników może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w zakresie pracowników objętych tzw. przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, bądź też dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń z urzędu pracy. Dofinansowanie może obejmować zarówno osoby zatrudnione na umowę o prace jak i na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).

 1. Zastanawiamy się czy nie wysłać pracowników na przestój lub nie obniżyć im wymiaru czasu pracy. Co to daje i co powinniśmy zrobić?

Objęcie pracowników tzw. przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy pozwala ubiegać się o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń tychże pracowników ze środków FGŚP.

Skorzystanie z dofinansowania wymaga spełnienia określonych warunków dotyczących zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Przepisy wymagają, aby pracodawca:

 • odnotował spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19; spadek obrotów rozumiany jest jako spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym lub ilościowym, i musi wynosić bądź to 15% w ramach porównania dwóch kolejnych miesięcy po 01.01.2020 r. w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019, bądź 25% w ramach porównania danego miesiąca do poprzedniego miesiąca z roku 2020,
 • nie znajdował się w sytuacji uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość (trzeba sprawdzić czy nie mamy długów na tyle dużych, że możemy spełniać przesłanki do ogłoszenia upadłości),
 • nie posiadał zaległości podatkowych i w ZUS do końca 3 kw. 2019 r. (najlepiej pozyskać tzw. zaświadczenie o braku zaległości, rekomendujemy również sprawdzić czy nie ma ryzyka, że przedsiębiorca ma zaległości, o których US/ZUS nie wie, np. niezadeklarowany przychód, niezgłoszeni pracownicy, itp.).

Jeśli chodzi z kolei o pracowników, to:

 • pracownicy objęci przestojem ekonomicznym – nie pracują (przebywają na postoju); otrzymują za ten czas wynagrodzenie obniżone max o 50% ale nie niższe niż wynagrodzenie minimalne (obecnie: 2.600 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie za takich pracowników wynosi max 1.300 zł na pracownika przez 3 miesiące, czyli max 3.900 zł na osobę. Możliwe jest również pokrycie dofinansowaniem składek na ubezpieczenie społeczne należne od przyznanych świadczeń, co w sumie oznacza dofinansowanie w łącznej wys. 1.533 zł/miesiąc na osobę, czyli max. 4.599 zł na pracownika.

 • pracownicy objęci obniżonym wymiarem czasu pracy – mają za ten czas otrzymywać wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do czasu pracy (można ograniczyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do ½ etatu), ale nie niższe niż wynagrodzenie minimalne (obecnie: 2.600 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie za takich pracowników wynosi 50% wynagrodzenia wynikającego z obniżonego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż 2.080 zł na pracownika przez 3 miesiące, czyli max. 6.240 zł

na osobę. Możliwe jest również pokrycie dofinansowaniem składek na ubezpieczenie społeczne należne od przyznanych świadczeń, co w sumie oznacza dofinansowanie w łącznej wys. 2.452 zł/miesiąc na osobę, czyli max. 7.356 zł na pracownika.

Do dofinansowania nie kwalifikują się pracownicy, których wynagrodzenie przekracza 15,6 tys. zł.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy powinny być ustalone w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Przedstawiciele powinni być wybrani przez pracowników (nie może ich wskazać pracodawca) i powinno być ich przynajmniej dwóch. Kopię porozumienia trzeba przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu 5 dni od dnia zawarcia porozumienia. W kolejnym kroku można już składać wniosek o dofinansowanie.

Uwaga: Ponieważ jednym z głównych celów dofinansowania jest ochrona miejsc pracy, pracodawca, który otrzymał środki na nie może zwolnić pracownika objętego dofinansowaniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przez okres pobierania dofinansowania oraz przez kolejne max. 3 miesiące, a jeśli go zwolni musi dofinansowanie oddać. Można natomiast zwolnić pracownika z przyczyn leżących po stronie pracownika.

 1. Wysłaliśmy jednego pracownika na przestój. Czy możemy zatrudnić innego na inne stanowisko?

Naszym zdaniem, tak. Przepisy nie zabraniają zatrudniania nowych pracowników w przypadku objęcia dotychczasowych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

 1. Czy można dostać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy są w firmie potrzebni i pracują w dotychczasowym wymiarze czasu pracy?

Tak, można. Taką możliwość mają podmioty, które odnotowały szczególnie wysoki spadek obrotów gospodarczych, tj. spadek o co najmniej 30% w ramach porównania dwóch kolejnych miesięcy po 01.01.2020 r. w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019 (przy czym i w tym przypadku spadek obrotów gospodarczych rozpatrywać można zarówno w ujęciu wartościowym [spadły przychody] jak i w ujęciu wartościowym [przychody nie spadły, ale spadł wolumen dostaw/usług]).

Ten typ dofinansowania przyznaje starosta na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą. Wysokość wsparcia zależy od wysokości odnotowanego przez firmę spadku obrotów – im wyższy spadek, tym wyższa pomoc. Przepisy przewidują w tym zakresie trzy progi:

 • 30% spadku upoważnia do dofinansowania max 50% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, nie więcej niż 1.533 zł na pracownika miesięcznie przez max 3 miesiące,
 • 50% spadku upoważnia do dofinansowania max 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, nie więcej niż 2.146 zł na pracownika miesięcznie przez max 3 miesiące,
 • 80% spadku upoważnia do dofinansowania max 90% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, nie więcej niż 2.760 zł na pracownika miesięcznie przez max 3 miesiące.

Podobnie jak przy pozostałych rodzajach dofinansowania, warunkiem jest, aby wnioskujący nie znajdował się w sytuacji uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz nie posiadał zaległości podatkowych oraz wobec ZUS. Warunkiem jest również niezwalnianie pracownika objętego dofinansowaniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przez okres pobierania dofinansowania oraz przez kolejne max. 3 miesiące.

 1. Czy możemy ubiegać się o pomoc od starosty (z urzędu pracy) jeśli chcemy skorzystać także z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP?

Formalnie – nie ma ku temu przeszkód, choć należy pilnować, aby nie otrzymać dwóch dofinansowań na to samo. Dotacja od starosty nie może zatem dotyczyć tych kosztów, które zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Nie ma natomiast przeszkód, aby np. pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy objąć wnioskiem o dofinansowanie z FGŚP, a pozostałych dotacją od starosty. Naszym zdaniem nie ma również przeszkód, aby o dotację od starosty wnioskować także w odniesieniu do wynagrodzenia osób objętych uprzednio wnioskiem o dofinansowanie z FŚGP, jeśli tylko wnioski dotyczyć będą innych kosztów (wynagrodzeń za inne miesiące).

 1. Czy jak skorzystam z programu dopłat do pensji pracowników, to będę mogła skorzystać z innych dopłat, np. subwencji, które są planowane?

Na ten moment otrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej nie wyklucza możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach programu Tarcza Finansowa PFR bądź też z rozwiązań udostępnianych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 (wsparcie za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu). Warto jednak aby każda firma dokładnie zbadała jakie ma potrzeby i możliwości oraz o co i kiedy się ubiegać tak aby efektywność ubiegania się o wsparcie w ramach różnych programów była możliwie największa.

 1. Co mogę zaproponować studentom, których zatrudniam na umowy zlecenie?

Takim osobom można zaproponować ubieganie się o tzw. świadczenie postojowe, przyznawane na zasadach analogicznych jak dla innych zleceniobiorców. Warunkiem uzyskania świadczenia jest co prawda to, aby zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów, studenci jednak z tytułu pobierania nauki w szkole wyższej nie są objęci ubezpieczeniem społecznym, a jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym, które nie jest wliczane do ubezpieczeń społecznych (okres pobierania nauki to tzw. okres bezskładkowy). Warunkiem jest oczywiście to, aby student nie posiadał jeszcze innych tytułów zatrudnienia, w ramach których byłby objęty ubezpieczeniem społecznym, np. nie był u innego pracodawcy zatrudniony na cały bądź część etatu.

 1. We wniosku o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców należy złożyć oświadczenie, że zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Co się stanie, jeśli okaże się, że pracownik podlegał jednak takim ubezpieczeniom, czy jako osoba wysyłająca wniosek mam spodziewać się w związku z tym jakiś nieprzyjemności ze strony ZUS?

Wniosek o świadczenie postojowe technicznie składa/wysyła zleceniodawca, formalnie jednak jest to wniosek zleceniobiorcy jako osoby uprawnionej do świadczenia i to ona składa wniosek w tej sprawie. Sama konstrukcja wniosku wskazuje również, że zleceniobiorca i zleceniodawca składają w nim odrębne oświadczenia – każdy w swoim zakresie. Oświadczenie o braku innych tytułów do ubezpieczenia społecznego składa zleceniobiorca, naszym zdaniem więc zleceniodawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli okaże się, że oświadczenie to (złożone przez zleceniobiorcę) było nieprawdziwe; zleceniodawca odpowiada jedynie za „swoją” część wniosku o oświadczenia tam złożone.

 1. O jakie dotacje z tarczy może wystąpić spółka z o.o. bez etatowych pracowników?

Jeśli spółka z o.o. nie zatrudnia osób fizycznych na podstawie umów cywilnoprawnych ani pracowników, na ten moment nie przysługują jej żadne świadczenia wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej.

IV. ULGI PODATKOWE

 1. Czy tarcza wprowadza jakieś ulgi lub zwolnienia podatkowe?

Niewiele. Z ulg, przyznanych z mocy prawa, o które nie trzeba indywidualnie wnioskować, wymienić można jedynie:

 • odroczenie terminu zapłaty zaliczek na PIT tzw. pracowniczy za marzec i kwiecień 2020 r. – nowy termin to 1 czerwca 2020 r. (przy czym odroczenie przysługuje tylko tym podatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje w wyniku wystąpienia epidemii – co do zasady więc trzeba umieć wykazać, że firma takie negatywne konsekwencje poniosła),
 • odroczenie terminu zapłaty CIT za 2019 r. – nowy termin to 31 maja 2020 r., dla niektórych podmiotów: 31 lipca 2020 r. (nowe terminy mają zastosowanie bez względu na to czy podatnik poniósł negatywne konsekwencje w zw. z epidemią czy nie).

„Przesunięty” został także termin złożenia zeznań i zapłaty PIT za 2019 r., przy czym na ten moment skorzystanie z przesunięcia oznacza tylko tyle, że w stosunku do osoby, która skorzysta z przesunięcia i złoży deklarację oraz zapłaci podatek w nowym terminie nie będą wyciągane konsekwencje karne skarbowe, przepis nie przewiduje jednak, aby nie należały się w takim przypadku odsetki. Ministerstwo Finansów natomiast obiecuje zmianę także w tym zakresie.

 1. Co w takim razie mogę zrobić, jeśli zbliża się termin zapłaty podatku, a nie mam gotówki żeby zapłacić?

Można skorzystać z instrumentów dostępnych w ustawie Ordynacja podatkowa takich jak wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku lub zaliczki na podatek, a w przypadku zaległości – wniosek o rozłożenie podatku na raty. Można wnioskować także o ograniczenie poboru podatku lub o jego umorzenie. W każdym jednak przypadku złożony przez nas wniosek musi być odpowiednio umotywowany – ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, a najlepiej jednym i drugim: im lepiej umotywujemy wniosek, tym większe szanse na to, że otrzymamy pozytywną decyzję. Warto składać takie wnioski i próbować jak tylko to możliwe dogadać się z urzędem skarbowym ponieważ brak zaległości podatkowych jest warunkiem otrzymania wsparcia oferowanego w kolejnych rządowych programach pomocowych. Ważne jest więc to abyśmy nie doprowadzili do sytuacji, w której nie będąc w stanie płacić jednych zobowiązań automatycznie zamkniemy sobie drogę do możliwości sfinansowania innych.

 1. Czy posiadanie dodatkowych źródeł dochodu, na przykład mieszkań na wynajem, może być powodem, że urząd skarbowy nie odroczy nam podatku?

Jeśli prowadzimy działalność w formie np. spółki z o.o. i prosimy o odroczenie podatku dla tej spółki (np. VAT albo CIT), to posiadanie ew. dodatkowych dochodów przez właściciela/udziałowca nie będzie miało oczywiście żadnego znaczenia. Podatnikiem bowiem jest w tym przypadku spółka i to jej sytuację finansową urząd będzie ew. badał. Jeśli jednak odroczenie dotyczyć ma podatków należnych z tytułu prowadzenia działalności w formie tzw. pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do CEIDG, to tu podatnikiem jest już sama osoba fizyczna. Odroczenie podatku następuje na wniosek umotywowany ważnym interesem podatnika. Jeśli więc podatnik dysponuje wystarczającymi środkami, a o odroczenie prosi jedynie dlatego, że środki te pochodzą z działalności innej niż działalność gospodarcza, to w takim przypadku przekonanie urzędu co do swojej trudnej sytuacji i ważnego interesu może być już trudniejsze. Mówiąc wprost, urząd skarbowy będzie w takim przypadku najprawdopodobniej badał sytuację podatnika jako taką a nie wyniki prowadzonej działalności. Zawsze jednak warto próbować – decyzje w tym zakresie są uznaniowe.

 1. A co, jeśli wystawimy faktury na duże kwoty firmie, która obecnie z powodu koronawirusa upadła i już nam nie zapłaci. Czy urząd skarbowy może nas zwolnić z obowiązku płacenia VAT od tych faktur, jeśli udowodnimy, że płatnik naszej faktury upadł?

Co do zasady, w przypadku gdy wystawimy kontrahentowi fakturę a ten jej nie zapłaci, możemy po upływie określonego czasu (90 dni od dnia upływu terminu płatności) skorzystać z tzw. ulgi na złe długi i „wycofać” naliczony i zapłacony początkowo wynikający z tej faktury podatek VAT należny, a także pomniejszyć odpowiednio swoje przychody podatkowe. Paradoksalnie według obecnie obowiązujących przepisów obydwa te rozwiązania mają jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy ani na dzień dokonania dostawy ani na dzień ew. skorzystania z ulgi dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Jeśli – tak jak w sytuacji przedstawionej w pytaniu – jest, ulga na złe długi i tym samym możliwość „odzyskania” podatków nie przysługuje.

Na marginesie warto wspomnieć, że w zakresie wprowadzenia ww. warunków jako wymaganych dla zastosowania ulgi na złe długi w podatku VAT, istnieją poważne wątpliwości co do zgodności tych przepisów z unijną dyrektywą VAT. Sprawą tą będzie się wkrótce zajmował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ubiegłym roku Trybunał wypowiadał się już w bardzo podobnej sprawie dotyczącej przepisów czeskich stwierdzając, że wprowadzenie tego rodzaju warunków do przepisów czeskich krajowych należało uznać za niezgodne z dyrektywą. Warto śledzić ten temat, ponieważ bardzo prawdopodobne jest, że w sprawie polskich przepisów stanowisko Trybunału będzie podobne. W takim przypadku spółka mogłaby pominąć niezgodne z przepisami unijnymi regulacje krajowe i odzyskać podatek bezpośrednio na podstawie przepisów dyrektyw i wyroku TSUE.

V. CHCIAŁBYM EMITOWAĆ VOUCHERY

 1. Niektórzy organizatorzy mają pomysł, aby sprzedawać vouchery na usługi eventowe, które zostaną zrealizowane za kilka miesięcy. Czy to je eliminuje z możliwości skorzystania z rozwiązań tarczy? A jeśli skorzystają i uruchomią taką działalność, to z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć?

Skorzystanie z rozwiązań tarczy wymaga prawie zawsze wykazania tzw. spadku obrotów gospodarczych definiowanego jako „spadek sprzedaży towarów lub usług”. Przepisy nie precyzują przy tym w jaki sposób ów „spadek sprzedaży” oceniać, tj. czy oceny tej dokonywać według kryteriów wskazanych przykładowo w ustawie o VAT (definicję sprzedaży zawiera art. 2 pkt 22 tej ustawy), czy w ustawie o rachunkowości (zgodnie z zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 30 tej ustawy definicją przychodów), czy ustawach o podatkach dochodowych (definicję przychodów zawiera odpowiednio art. 12 ustawy o CIT i art. 14 ustawy o PIT), czy też jeszcze na innej podstawie. W naszej ocenie, mając na uwadze, że spadek, o którym tu mówimy ma w pewnym sensie odzwierciedlać sytuację finansową przedsiębiorstwa, zasadne będzie uznanie, że można się w tym zakresie posługiwać przepisami prawa bilansowego i twierdzić, że obrotem/sprzedażą dla celów tarczy jest to co jest przychodem dla celów rachunkowości. Przy takim założeniu przychody uzyskiwane ze sprzedaży voucherów nie powinny być klasyfikowane jako „sprzedaż” w momencie sprzedaży vouchera, lecz dopiero w momencie wykonania związanej z nim usługi. A to oznaczałoby, że wzrost sprzedaży voucherów nie przeszkadza w wykazaniu, że nastąpił spadek sprzedaży towarów czy usług.

Rekomendowalibyśmy jednak w tym zakresie dużą ostrożność, ponieważ na ten moment trudno zagwarantować, że tak to będzie interpretowane i że sprzedaż voucherów dla potrzeb przepisów o tarczy nie będzie klasyfikowana tak jak na przykład dla potrzeb ustawy o VAT. Jest to ważne o tyle, że o ile ustawa o rachunkowości traktuje przychody ze sprzedaży voucherów w taki sam sposób bez względu na rodzaj vouchera, o tyle ustawa o VAT dokonuje już w tym zakresie rozróżnienia dzieląc vouchery na tzw. single purpose vouchers (SPV, bony jednego przeznaczenia) i multi purpose vouchers (MPV, bony różnego przeznaczenia) i stwierdzając następnie, że sprzedaż tych pierwszych (SPV) stanowi dla celów VAT sprzedaż już w momencie emisji vouchera, sprzedaż tych drugich natomiast (MPV) dopiero w momencie realizacji. Pomijając aspekt klasyfikacji dla celów przepisów o tarczy ważne jest również to, że emisja voucherów typu SPV (ponieważ stanowi sprzedaż dla celów VAT) podlega opodatkowaniu VAT już w momencie tej emisji. Oznacza to, że podatek VAT należny od takich voucherów należy zadeklarować i zapłacić niejako „z góry”, już w chwili emisji/sprzedaży bony, podczas gdy emisja voucherów typu MPV pozwoliłaby odroczyć płatność tego podatku do momentu realizacji vouchera. Dla firm, które zamierzają emitować takich bonów wiele, kwestia ta może istotnie wpłynąć na przepływy i płynność finansową.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT bon jednego przeznaczenia to bon, w odniesieniu do którego w chwili jego emisji znana jest stawka VAT oraz tzw. miejsce dostawy/miejsce świadczenia, bon różnego przeznaczenia natomiast to bon, w odniesieniu do którego któryś z tych dwóch elementów nie jest znany. Przykładowo, bonem jednego przeznaczenia będzie voucher na konkretny koncert (koncert w Krakowie

– stawka VAT 8%, miejsce świadczenia: Polska), bonem jednego przeznaczenia nie będzie natomiast przykładowo voucher uprawniający do wstępu na koncert lub na targi w warszawie (to samo miejsce świadczenia ale różne stawki VAT) czy też voucher na targi w Polsce lub w Niemczech (różne miejsca świadczenia). Co do detali natomiast to niestety każdy przypadek powinien być oceniamy indywidualnie.

 

 

Na Państwa pytania odpowiadali:

Agnieszka Bieńkowska
doradca podatkowy tel. 501 059 159
partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe email: agnieszka.bienkowska@taxens.pl
Adam Pacuski
radca prawny
partner w ARPA Pacuski i Wspólnicy tel. 663 738 292
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych email: adam.pacuski@arpa.pl

 

Recent Posts