STATUT

STATUT

 

Stowarzyszenie Branży Eventowej(tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Branży Eventowej, zwane dalej ‚Stowarzyszeniem’ działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 póz 104 z póz. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. Stowarzyszenie uprawnione jest do przyjęcia regulaminu (dalej jako Regulamin SBE) określającego szczegółowo zasady dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia. W zakresie wynikającym z uprawnień Zarządu Stowarzyszenie, Zarząd uprawniony jest wprowadzać wiążące procedury.
 2. Poprzez określenie „event” rozumie się planowanie i organizację wszelkiego rodzaju wydarzeń angażujących środki i osoby (uczestników), dziejących się w określonym miejscu i czasie, które mają na celu realizację określonych celów: marketingowych, promocyjnych, komunikacyjnych – na rzecz ludzi, przedsiębiorstw, marek czy idei.
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: SBE oraz posługiwać się logotypem.

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.
 4. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4

Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Polski. Stowarzyszenie może działać poza granicami Polski zgodnie z przepisami miejscowymi.

§ 5

Na podstawie stosownej uchwały Zarządu Stowarzyszenie ma prawo ubiegać się o członkostwo w organizacjach międzynarodowych, o ile cele tych organizacji nie są sprzeczne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może używać w kontaktach z podmiotami zagranicznymi nazwy w języku angielskim: Events Industry Association Poland (EIAP).

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Popularyzacja eventu jako narzędzia PR, HR, marketingu i sprzedaży.
 2. Wykształcenie wspólnych standardów działania dla Zleceniodawców i przedstawicieli branży eventowej (Organizatorzy, Podwykonawcy, Miejsca eventowe).
 3. Ugruntowanie i popularyzacja zawodu Event Managera.
 4. Podnoszenie kwalifikacji osób związanych zawodowo z branżą eventową.
 5. Konsolidacja i integracja branży eventowej.

§ 8

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, seminariów, konferencji i wspólnych przedsięwzięć związanych z zagadnieniami mającymi wpływ na branżę eventową.
 2. Utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami państwowymi i samorządami zawodowymi.
 3. Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących branży eventowej.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w dziedzinie eventów.
 5. Stworzenie i wdrażanie kodeksu etyki zawodowej.
 6. Rozwój współpracy między środowiskiem akademickim a praktykami z branży.
 7. Stworzenie i prowadzenie strony internetowej związanej z działalnością Stowarzyszenia.
 8. Reprezentowanie interesów osób zrzeszonych w stowarzyszeniu w zakresie ich udziału w rozwijaniu usług organizacji eventów.
 9. Udzielanie się członków Zarządu, biura lub członków Stowarzyszenia na międzynarodowych wydarzeniach ( konferencje, jury konkursu, targi, eksperckie wypowiedzi branżowe)
 10. Budowanie relacji z międzynarodowymi instytucjami pokrewnymi działalnością do SBE
 11. Promocję polskiej branży eventowej poza granicami Polski

Rozdział III

Sposób nabywania i utraty członkostwa

§ 9

 1. Rodzaje członkostwa:

1.1 Członek zwyczajny

1.2 Członek wspierający

1.3 Członek honorowy

1.4 Członek branżowy (reprezentanci agencji eventowej, lokalizacji, dostawców)

1.5 Członek Junior

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową, która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający nie posiadają praw wyborczych do władz Stowarzyszenia, ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
 5. Członkiem Branżowym może być reprezentant branży eventowej deklarujący współpracę ze Stowarzyszeniem. Dopuszczony przez Stowarzyszenie Członek Branżowy uprawniony jest wskazać osobę ją reprezentującą celem dopisania jej przez Zarząd w poczet Członków Zwyczajnych. Członek Branżowy uprawniony jest żądać od Zarządu wykreślenia Członka Zwyczajnego wpisanego z jego rekomendacji, z chwilą wskazania przez danego Członka Branżowego nowej osoby.

§ 10

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji, bądź wskazania Członka Branżowego, w trybie § 35 Statutu.
 2. Członka Branżowego przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu po spełnieniu przez niego wymogów określonych treścią Regulaminu SBE.
 3. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Zarządu podjętą głosami ponad 50% składu Zarządu.

§ 11

 1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1.1 Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

1.2 Uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

1.3 Korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałą Zarządu.

1.4 Zgłaszania opinii wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

1.5 Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o  wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

 1. Członek obowiązany jest do:

2.1 Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

2.2 Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.3 Przestrzegania zasad etyki zawodowej.

2.4 Regularnego opłacania składek.

2.5 Nie podejmowania działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

2.6 Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 11 ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków, bez prawa głosu stanowiącego.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

6.Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich oraz aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

 1. Członek Branżowy jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. W przypadku zbiegu obowiązku zapłaty składek po stronie Członka Branżowego oraz Członka Zwyczajnego wpisanego na podstawie jego zgłoszenia, składki członkowskie pobierane będą wyłącznie od Członka Branżowego.

§ 12

Za naruszenie statutu lub nie podporządkowanie się wobec władz Stowarzyszenia,  w stosunku do członka Stowarzyszenia mogą być stosowane następujące kary:

 1. Upomnienie okresowe
 2. Zawieszenie w prawach członka
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia

§ 13

O upomnieniu, zawieszeniu oraz wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały, podejmowanej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§ 14

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia nie mogą przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać na rzecz innych podmiotów informacji uzyskanych w ramach Stowarzyszenia, które nie zostały ujawnione do publicznej wiadomości przez upoważnione do tego osoby i stanowią tajemnicę Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkowie Stowarzyszenia nie są uprawnieni do publicznego wypowiadania się na jakikolwiek temat w imieniu Stowarzyszenia ani też do publicznego rozpowszechniania opinii i poglądów, w taki sposób, że mogą one być przypisane Stowarzyszeniu.
 2. Jakiekolwiek oświadczenie lub opinia wyrażona publicznie w imieniu Stowarzyszenia wymaga wyraźnego upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1.1 Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim  uregulowaniu składek członkowskich i innych Zobowiązań.

1.2 Śmierci członka

1.3 Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych  zobowiązań, przez okres wskazany w treści Statutu.

1.4 Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego  naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki zawodowej w tym zasad określonych treścią Kodeksu Etyki.

1.5 Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu, w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,  orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

1.6 W przypadku Członków Zwyczajnych wpisanych na wniosek Członka Branżowego, na skutek uchwały Zarządu, w związku ze skreśleniem Członka Branżowego z listy członków Stowarzyszenia.

 1. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podając przyczyny skreślenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty podjęcia stosownej uchwały.
 2. Odwołanie Członka Stowarzyszenia powinno być rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 17

 1. Zawieszenie w prawach członka
  • Następuje na skutek prośby członka na piśmie, na okres przez niego wskazany.
  • Zawieszenie członka jest możliwe na okres 12 miesięcy kalendarzowych od daty decyzji Zarządu Stowarzyszenia o zawieszeniu Członka.
  • Po okresie 12 miesięcy kalendarzowych następuje przywrócenie Członka lub usunięcie go z listy firm Członkowskich, jeśli członek nie zadeklaruje przedłużenia członkostwa w Stowarzyszeniu

Rozdział IIIa Opłaty za składkę członkowską

§ 18

 1. Okresem rozliczeniowym dla składki członkowskiej jest jeden rok. Składka członkowska jest wpłacana jednorazowo na początku okresu rozliczeniowego, który definiuje data wstąpienia Członka do Stowarzyszenia. W każdą rocznicę przynależności do Stowarzyszenia, w przypadku Członków Branżowych będzie wystawiana stosowna faktura VAT ze składką na kolejny rok.
 2. W przypadku rezygnacji z członkostwa Członek zobowiązany jest uiścić opłatę za pełny okres rozliczeniowy, w trakcie którego następuje rezygnacja z członkostwa.
 3. W przypadku wystąpienia opóźnień w płatności za składkę Członkowską:

3.1 Członek po 3 miesiącach otrzymywać będzie upomnienie

3.2 po upływie 30 dni od dnia skierowania do Członka upomnienia, Zarząd będzie uprawniony do zawieszenia Członka

3.3 po 6 miesiący od wystąpienia pierwszej zaległości Zarząd będzie uprawniony do skreślenia Członka z  listy członków Stowarzyszenia. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia będzie uprawniony do wszczęcia postępowania windykacyjnego w przypadku nie wywiązania się z opłaty za członkostwo za dany okres rozliczeniowy.
 2. Członkowie Stowarzyszenia, działając w jego interesie są uprawnieni oraz obowiązani pozyskiwać nowych Członków. Członkowie Stowarzyszenia, z tytułu pozyskania nowych członków będą uprawnieni do wynagrodzenia na zasadach określonych treścią Regulaminu SBE.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Audytowa

§ 20

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
 2. W celu dokonania wyboru członków władz stowarzyszenia raz na trzy lata zwołuje się Wyborcze Walne Zebranie Członków.
 3. W przypadkach szczególnych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 4. Zarząd jest ponadto zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków, jeżeli zażąda tego jedna trzecia członków zwyczajnych.  Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Komisja Audytowa ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zebranie Członków jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym niniejszym statutem.
 6. O pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków, przynajmniej na trzy tygodnie przed datą Zebrania, na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany Stowarzyszeniu przez danego członka. Wraz z zawiadomieniem doręczany jest członkom szczegółowy porządek obrad Zebrania.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu.
 3. Dokonywanie wyboru organów Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie pokwitowania ustępującemu Zarządowi i Komisji Audytowej z wykonania powierzonych im obowiązków.
 5. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu.
 6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie jego likwidacji.
 7. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 8. Ustalenie wysokości wpisowego i składek.
 9. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Zarządu w sprawach naruszenia postanowień Statutu oraz dobrych obyczajów.
 10. (skreślone)
 11. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu, w szczególności w trybie § 11 ust. 1.
 12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 23

 1. O ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych (quorum).
 2. Jeżeli na zwołanym w pierwszym terminie Walnym Zebraniu Członków nie będzie można podjąć ważnej uchwały ze względu na brak wymaganego quorum, wówczas Zarząd podejmuje decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w drugim terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od ustalenia pierwszego terminu. W takim przypadku uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę  obecnych na Zgromadzeniu Członków.

§ 24

Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział również członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

§ 26

Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w przedmiotach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu, zaś w innych kwestiach tylko za zgodą wszystkich obecnych członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków zwyczajnych.

§ 27

Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu względnie inny członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie do tego celu.

§ 28

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek członka zwyczajnego Przewodniczący zarządzi w danym przedmiocie tajne głosowanie.

§ 29

Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków spisuje się protokół.

§ 30

 1. Zarząd w liczbie od 3 do 5 osób powoływany jest spośród członków Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Członkowie Zarządu mogą być jednocześnie koordynatorami Grup roboczych działających w ramach Stowarzyszenia. Liczbę grup oraz ich profil określa Zarząd.
 2. Spośród wybranych członków Zarządu Walne Zebranie Członków wybiera także Prezesa Zarządu. Uchwała w powyższej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 3. W każdym czasie członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą w trybie określonym w ust. 1.
 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 5. W przypadku spadku liczby członków Zarządu poniżej 3, pozostali Członkowie Zarządu obowiązani są do zwołania w terminie 1 miesiąca Walnego Zebrania Członków celem powołania nowego Zarządu na nową kadencję. W przypadku rezygnacji wszystkich członków Zarządu, wskazane uprawnienie przysługiwać będzie 3 Członkom Stowarzyszenia działającym łącznie.

§ 31

 1. Zarząd wybiera spośród swoich członków wiceprezesów. Dopuszcza się ustalenie wiceprezesów w liczbie od jednego do dwóch.
 2. Zarząd może wyznaczyć spośród swoich członków osoby na stałe lub czasowo odpowiedzialne za realizację określonych projektów.

§ 32

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz zalecenia Komisji Audytowej, zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw, które zostały przekazane do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Audytowej oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 33

Do zadań Zarządu należy:

 1. Realizowanie celów Stowarzyszenia.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
 3. Organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 4. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia.
 6. Zwoływanie i przygotowanie obrad Walnego Zebrania Członków.
 7. Przygotowanie projektu budżetu i planu działań Stowarzyszenia.
 8. Przygotowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego i Nieruchomego.
 10. Ustalenie trybu płacenia składki członkowskiej przez członków zwyczajnych, branżowych i wspierających.
 11. Podejmowanie decyzji o członkostwie w Stowarzyszeniu.
 12. Przedkładanie zarządowi rekomendacji co do członkostwa honorowego.
 13. Kształtowanie opinii i poglądów Stowarzyszenia przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania.
 14. Rozwiązywanie sporów wynikłych na tle nieprzestrzegania przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu oraz zasad dobrych obyczajów.
 15. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach.
 16. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 17. Powoływanie Członków Honorowych.

§ 34

Dla skuteczności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia dotyczących zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia o wartości nieprzekraczającej 10.000 (dziesięć tysięcy) zł oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10.000 (dziesięć tysięcy) zł wystarczająca jest reprezentacja Stowarzyszenia przez jednego członka Zarządu. W pozostałych sprawach wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.

§ 35

Z posiedzeń Zarządu, które winny odbywać się co najmniej raz na kwartał, sporządzany jest protokół.

§ 36

 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. W sytuacji, gdy za uchwałą oraz przeciwko niej oddana zostanie równia ilość głosów decyzja w sprawie jej przyjęcia lub odrzucenia należy do Prezesa bez względu na liczbę członków zarządu.
 3. W sprawach bieżących Stowarzyszenia członkowie Zarządu mogą podejmować decyzje w sposób obiegowy.

§ 37

 1. Członków Komisji Audytowej powołuje spośród członków Stowarzyszenia oraz odwołuje Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja Audytowa składa się z 3 osób.
 3. Kadencja Komisji trwa trzy lata.
 4. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Audytowej z funkcją Członka Zarządu.
 5. Uchwały Komisji Audytowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Audytowej.

§ 38

Spośród wybranych członków Komisji Audytowej Walne Zebranie Członków wybiera także Przewodniczącego Komisji. Uchwała w powyższej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów

§ 39

Do kompetencji Komisji Audytowej należy:

 1. Bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem przestrzegania przepisów prawnych oraz postanowień Statutu, dokonywana przynajmniej raz na kwartał.
 2. Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
 3. Sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności Zarządu i sprawozdania finansowego przedstawionego na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Stawianie wniosku w kwestii udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji gdy nie dokona tego Zarząd zgodnie z postanowieniami Statutu.
 6. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 7. Członkowie Komisji Audytowej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 8. Komisja Audytowa działa na podstawie regulaminu przez siebie uchwalonego, w granicach swoich kompetencji oraz postanowień Statutu i przepisów prawa.

§ 39a

 1. Stowarzyszenie może powołać Radę Etyki przy Stowarzyszeniu Branży Eventowej, dalej jako „Rada Etyki”.
 2. Rada Etyki powoływana jest i odwoływana na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych (quorum).
 3. W przypadku braku wymaganego quorum stosuje się odpowiednio postanowienia § 21 pkt 2. z tym zastrzeżeniem, że uchwała w przedmiocie powołania Rady Etyki podejmowana jest zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych członków.
 4. Rada Etyki składa się z co najmniej 5 członków. Członkowie są powoływani na czas nieokreślony.
 5. Członków Rady Etyki wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków.
 6. Członek Rady Etyki może być odwołany w każdym czasie.
 7. Uchwała w przedmiocie powołania lub odwołania członka Rady Etyki j podejmowana jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 8. Członkami Rady Etyki mogą być osoby nie będące członkami stowarzyszenia.
 9. Sposób działania Rady Etyki zostanie, w razie jej powołania, określony w Regulaminie Rady Etyki.

Rozdział V

Rozwiązywanie sporów

§ 40

 1. Zarząd rozpatruje sprawy zgodności postępowania członków Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia, Regulaminem SBE oraz zasadami określonymi Kodeksem Etyki.
 2. Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia.
 3. We wniosku powinna być podana osoba, stawiane jej zarzuty oraz ich uzasadnienie.

4.Orzeczenia zapadają jednomyślnie w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

5.Członek Zarządu ma obowiązek wyłączyć się od rozstrzygania danej sprawy, jeżeli istnieją okoliczności, które mogą podać w wątpliwość jego bezstronność w tej sprawie. Jeżeli wskutek wyłączenia lub z innych powodów pozostanie mniej niż trzech członków Zarządu, sprawę rozstrzyga Walne Zebranie Członków.

6.Walne Zebranie Członków może uchwalić szczegółowy regulamin postępowania w sprawach naruszenia statutu lub dobrych obyczajów. w braku takiego regulaminu, Zarząd sam każdorazowo ustala reguły postępowania w zgodzie z niniejszym Statutem.

§ 41

 1. Zarząd po przeprowadzeniu postępowania może zastosować następujące kary:

1.1 Upomnienie.

1.2 Zawieszenie w prawach członka na czas określony, nie dłużej jednak niż do czasu najbliższego Walnego Zebrania  Członków.

1.3 Zawieszenie w prawach członka

1.4 skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

 1. Orzeczenia Zarządu podaje się w formie pisemnej do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.
 2. Od orzeczenia Zarządu można odwołać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
 3. Do postępowania przed Walnym Zebraniem Członków w związku z rozwiązywaniem odwołań od uchwał Zarządu stosuje się przepisy o podejmowaniu uchwał przez Walne Zebranie Członków z tym zastrzeżeniem, że Walne Zebranie Członków na którym ma zostać rozpoznane odwołanie zwołuje się niezwłocznie.
 4. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd celem rozpoznania odwołania stosuje się przepisy o zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków.

§ 42

Uzupełnienia składu członków poszczególnych organów w trakcie kadencji następują według zasad obowiązujących przy ich wyborze. Nowo powołane osoby sprawują swoją funkcję do końca bieżącej kadencji.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 43

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. Ze składek członkowskich.
 2. Ze spadków, zapisów i darowizn.
 3. Z dochodów z własnej działalności.
 4. Z dochodów majątku Stowarzyszenia.
 5. Z dotacji.
 6. Z dochodów z działalności gospodarczej.

§ 44

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. Nieruchomości
 2. Ruchomości
 3. Fundusze

§ 45

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1.1  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

1.2  Działalność portali internetowych

1.3  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

1.4  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 1. Działalność gospodarcza prowadzona jest jako działalność uboczna i pomocnicza w stosunku do działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenie może przeznaczać tylko na cele statutowe. Dochody nie mogą być rozdysponowywane pomiędzy jego członków.

§ 46

Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na rachunek bankowy.

§ 47

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 48

Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 49

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 50

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

§ 51

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych (quorum). W przypadku braku wymaganego quorum stosuje się odpowiednio ust. § 21 pkt 2. z tym zastrzeżeniem, że uchwała w przedmiocie zmiany statutu podejmowana jest kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych obecnych członków.

§ 52

Interpretacja postanowień Statutu Stowarzyszenia należy do Zarządu. Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia i zarejestrowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 53

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.