DZIAŁANIA WYZNACZONE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI DLA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH

W ramach działań kryzysowego sztabu branży Mice stworzyliśmy grupę do spraw międzynarodowych, która zajmuje się:

  • Zbieraniem oraz analizą materiałów, danych i dobrych praktyk z innych krajów
  • Śledzeniem informacji wychodzących z Parlamentu Europejskiego na temat wspierania przedsiębiorczości
  • Budowanie wspólnego branżowego stanowiska na arenie międzynarodowej

Poniżej przedstawiamy Państwu skrót dokumentu przez nas przeredagowanego i przetłumaczonego na język polski:

 

„DZIAŁANIA WYZNACZONE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

DLA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH”

 

COVID-19: Komisja określa skoordynowane stanowisko w celu przeciwdziałania wpływowi koronawirusa na gospodarkę *

COVID-19 to poważny stan zagrożenia zdrowia publicznego dla naszych obywateli, społeczeństw i gospodarek z infekcjami we wszystkich państwach członkowskich. Jest to także poważny szok gospodarczy dla UE. W związku z tym Komisja przedstawia dziś odpowiedź w celu złagodzenia społeczno-gospodarczego wpływu wybuchu COVID-19, koncentrując się na skoordynowanej reakcji europejskiej.

Komisja wykorzysta wszystkie dostępne jej instrumenty, aby złagodzić skutki pandemii, takich jak w szczególności:

– Zapewnienie niezbędnych dostaw do europejskich systemów opieki zdrowotnej poprzez zachowanie integralności jednolitego rynku oraz powiązań produkcji i dystrybucji.

– Wspieranie ludzi, nie wpływając nieproporcjonalnie na dochody i miejsca pracy oraz aby uniknąć trwałych skutków kryzysu;

– Wspieranie firmy i zapewnienie, że płynność europejskiego sektora finansowego nadal wspiera gospodarkę

– Umożliwienie państwom członkowskim podjęcia zdecydowanych działań w skoordynowany sposób z wykorzystaniem pełnej elastyczności europejskiego Paktu na Rzecz Stabilności i Wzrostu.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Pandemia koronawirusa testuje nas wszystkich. Jest to nie tylko bezprecedensowe wyzwanie dla naszych systemów opieki zdrowotnej, ale także poważny szok dla naszych gospodarek. Ważny ogłoszony dziś pakiet gospodarczy dotyczy obecnej sytuacji. Jesteśmy gotowi zrobić więcej w miarę rozwoju sytuacji. Zrobimy wszystko, co konieczne, aby wesprzeć Europejczyków i europejską gospodarkę.

 

Pomoc państwa ramy Elastyczności

Główna reakcja na koronawirusa będzie pochodzić z budżetów krajowych państw członkowskich. Unijne przepisy dotyczące pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim szybkie i skuteczne działania w celu wspierania obywateli i przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, borykających się z trudnościami gospodarczymi spowodowanymi wybuchem COVID-19.

 

Państwa członkowskie mogą opracować szerokie środki wsparcia zgodnie z obowiązującymi przepisami UE. Po pierwsze, mogą zdecydować o podjęciu środków, takich jak dopłaty do wynagrodzeń, zawieszenie płatności podatków od osób prawnych i od wartości dodanej lub składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto państwa członkowskie mogą udzielać wsparcia finansowego bezpośrednio konsumentom, na przykład w przypadku anulowanych usług lub biletów, które nie są zwracane przez zainteresowanych operatorów. Ponadto unijne przepisy dotyczące pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim pomaganie przedsiębiorstwom w radzeniu sobie z brakiem płynności i potrzebującymi pilnej pomocy. Artykuł 107 ust. 2 lit. b) TFUE umożliwia państwom członkowskim zrekompensowanie przedsiębiorstwom szkód bezpośrednio spowodowanych wyjątkowymi zdarzeniami, w tym środków w sektorach takich jak lotnictwo i turystyka.

Obecnie wpływ epidemii COVID-19 we Włoszech ma charakter i skalę, która pozwala na stosowanie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE. Umożliwia to Komisji zatwierdzenie dodatkowych krajowych środków wsparcia w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego.

W ocenie Komisji dotyczącej zastosowania art. 107 ust. 3 lit. b dla innych państw członkowskich zastosowane zostanie podobne podejście. Komisja przygotowuje specjalne ramy prawne na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE do przyjęcia w razie potrzeby.

Komisja jest gotowa współpracować ze wszystkimi państwami członkowskimi, aby zapewnić terminowe wprowadzenie ewentualnych krajowych środków wsparcia w walce z wybuchem wirusa COVID-19.

 

Elastyczność europejskich ram budżetowych

Komisja zaproponuje Radzie zastosowanie pełnej elastyczności przewidzianej w ramach budżetowych UE, aby państwa członkowskie mogły wdrożyć środki niezbędne do powstrzymania wybuchu koronawirusa i złagodzenia jego negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych.

Po pierwsze, Komisja uważa, że ​​pandemia COVID-19 kwalifikuje się jako „niecodzienne wydarzenie poza kontrolą rządu”. Umożliwia to uwzględnienie wyjątkowych wydatków w celu powstrzymania epidemii COVID-19, takich jak wydatki na opiekę zdrowotną i ukierunkowane środki pomocy dla firm i pracowników.

Po drugie, Komisja zaleci dostosowanie wysiłków fiskalnych wymaganych od państw członkowskich w przypadku ujemnego wzrostu lub znacznego spadku aktywności.

Wreszcie Komisja jest gotowa zaproponować Radzie aktywację ogólnej klauzuli ucieczki, aby uwzględnić bardziej ogólne wsparcie polityki fiskalnej. Klauzula ta – przy wsparciu Rady – zawiesiłaby zalecaną przez Radę korektę budżetową w przypadku poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej w strefie euro lub w całej UE

 

Zapewnienie solidarności na jednolitym rynku

Tylko dzięki solidarności i skoordynowanemu ogólnoeuropejskiemu rozwiązaniu będziemy w stanie skutecznie zarządzać sytuacją kryzysową w zakresie zdrowia publicznego. Solidarność ma kluczowe znaczenie w tym kryzysie, w szczególności w przypadku zapewnienia, ​​niezbędnych towarów mających wpływ na ryzyko wybuchu epidemii, które powinny dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Niezbędne jest wspólne działanie w celu zapewnienia produkcji, magazynowania, dostępności i racjonalnego korzystania z medycznego sprzętu ochronnego i leków w UE, w sposób otwarty i przejrzysty, zamiast podejmowania jednostronnych środków ograniczających swobodny przepływ podstawowych towarów opieki zdrowotnej.

W związku z tym Komisja podejmuje wszelkie niezbędne kroki w tym celu, udzielając wskazówek państwom członkowskim, w jaki sposób wprowadzić odpowiednie mechanizmy kontroli by zapewnić bezpieczeństwa dostaw, a także wszczyna przyspieszoną procedurę wspólnych zamówień na te towary i wydaje zalecenie w sprawie – Sprzęt ochronny z oznakowaniem CE.

Wybuch COVID-19 ma duży wpływ na europejskie systemy transportowe, które są ścisłe powiązanie łańcuchem dostaw, wspierane przez rozległą sieć usług towarowych na lądzie, na morzu i w powietrzu. Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w celu zapewnienia przepływu podstawowych towarów przez granice lądowe. Szczególnie ucierpiał międzynarodowy i europejski przemysł lotniczy. Jak ogłosił10 marca prezydent von der Leyen, aby złagodzić skutki epidemii pod względem ekonomicznym i ekologicznym, Komisja proponuje  ukierunkowane przepisy mające na celu tymczasowe złagodzenie obowiązku linii lotniczych opartego na zasadzie „wykorzystaj lub strać” – zgodnie z którą przewoźnicy lotniczy muszą wykorzystać co najmniej 80% czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych w danym okresie, aby utrzymać je w odpowiednim okresie następnego roku.

Wreszcie, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi, władzami międzynarodowymi i kluczowymi stowarzyszeniami zawodowymi UE, aby monitorować wpływ kryzysu na sektor turystyczny i koordynować środki wsparcia.

 

Mobilizowanie budżetu UE

Aby przynieść natychmiastową pomoc najbardziej dotkniętym MŚP, budżet UE wykorzysta istniejące instrumenty wsparcia płynności tych przedsiębiorstw, uzupełniając środki wydatkowane na to na szczeblu krajowym. W nadchodzących tygodniach 1 mld EUR zostanie przekierowanych z budżetu UE jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w celu zachęcenia banków do zapewnienia płynności MŚP i firmom o średniej kapitalizacji. Pomoże to co najmniej 100 000 europejskim MŚP i małym przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji. Będzie to finansowanie w wysokości około 8 mld EUR. Zapewnimy również wakacje kredytowe istniejącym dłużnikom, których dotknęły skutki kryzysu.

 

Łagodzenie wpływu na zatrudnienie

Musimy chronić pracowników przed bezrobociem i utratą dochodów, aby uniknąć trwałych efektów. Komisja jest gotowa wesprzeć państwa członkowskie w tym zakresie, promując w szczególności programy pracy krótkoterminowej, programy podnoszenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji, które okazały się skuteczne w przeszłości.

Komisja przyspieszy ponadto przygotowanie wniosku ustawodawczego w sprawie europejskiego systemu reasekuracji bezrobocia mającego na celu wspieranie polityk państw członkowskich chroniących miejsca pracy i kwalifikacje.

 

Ponadto Coronavirus Response Investment Initiative ułatwi wdrożenie Europejskiego Funduszu Społecznego – funduszu ukierunkowanego na wspieranie pracowników i opieki zdrowotnej.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji można również uruchomić w celu wsparcia zwolnionych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, zgodnie z warunkami obecnego i przyszłego rozporządzenia. W 2020 r. Dostępnych jest do 179 mln EUR

 

Coronavirus Response Investment Initiative

W ramach tej nowej inicjatywy Komisja proponuje skierować 37 miliardów euro w ramach polityki spójności na walkę z kryzysem koronawirusa. W tym celu Komisja proponuje zniesienie w tym roku obowiązku zwrócenia się do państw członkowskich o zwrot niewydanych płatności zaliczkowych na fundusze strukturalne. Stanowi to około 8 miliardów euro z budżetu UE, które państwa członkowskie będą mogły wykorzystać do uzupełnienia 29 miliardów euro z funduszy strukturalnych w całej UE. Skutecznie zwiększy to kwotę inwestycji w 2020 r. I pomoże na wstępnym wykorzystaniu dotychczas nieprzydzielonego finansowania w wysokości 28 mld EUR w ramach polityki spójności na lata 2014–2020. Komisja wzywa Parlament Europejski i Radę do szybkiego zatwierdzenia tego wniosku, aby mógł zostać przyjęty w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Ponadto Komisja proponuje rozszerzenie zakresu Funduszu Solidarności UE poprzez objęcie nim również kryzysu zdrowia publicznego, aby w razie potrzeby uzyć go w przypadku najbardziej dotkniętych państw członkowskich. W 2020 r. Dostępnych jest do 800 mln EUR.

For More Information

MEMO: European Coordinated Response on Coronavirus – Questions and Answers

Factsheet: EU Coronavirus Response

Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis

Annex to the Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis

Proposal for a Regulation on COVID-19 Response Investment Initiative

Proposal for a Regulation on airport slots

Proposal for a Regulation to provide financial assistance to Member States and countries negotiating their accession to the Union seriously affected by a major public health emergency

Coronavirus website

Recent Posts