Oficjalne stanowisko SBE w sprawie publikacji MeetingPlanner.pl

W związku z zamieszczoną w dniu 25.01.2012 na portalu MeetingPlanner.pl publikacją pt. “MeetingPlanner.pl przeciwko łamaniu zasad etycznych w branży spotkań” Stowarzyszenie Branży Eventowej przedstawia swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Warszawa, 26.01.2012

Sylwia Banaszewska
Dyrektor Zarządzająca
MeetingPlanner.pl Sp z o.o.

Szanowna Pani,

Na podstawie przesłanego przez Panią w dniu 24.01.2012 e-maila (w załączeniu pełna jego treść) na adres Andrzeja Bagniuka, Prezesa Zarządu i Magdaleny Jabłońskiej, Dyrektora Zarządzającej chcciałbym w imieniu Stowarzyszenia Branży Eventowej zabrać oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Na wstępie pragnę stwierdzić, że adresatem Pani maila i sądów w nim zawartych powinien być portal EventMapa.pl, a nie Stowarzyszenie Branży Eventowej. Jednak z racji, że zostały podniesione w tym piśmie kwestie bezpośrednio dotykające SBE i jego działalności, a także w trosce od dobre imię Stowarzyszenia i jego członków – informuję:

1) stawiane w mailu zarzuty dotyczące naruszania praw autorskich, dóbr intelektualnych czy ogólnie przyjętych zasad etycznych przez portal EventMapa.pl winny być szczegółowo wyjaśnione z tym podmiotem. SBE nie jest formalną stroną w tej sprawie, a co za tym idzie może jedynie wypowiadać się we własnym imieniu;

2) Stowarzyszenie Branży Eventowej w ramach warsztatów „Event od Zaraz” prowadzonych na targach ITM Warsaw w dniu 28.01.2012 odpowiedzialne będzie za organizację szkolenia pt. „Brief – zasady pisania oraz rodzaje”. Pozostałe elementy i formuła spotkania opracowane i przygotowane zostały przez portal EventMapa.pl;

3) formuła spotkań biznesowych typu „fast date” („szybkie randki”, czyli krótkie spotkania bilateralne), a także organizacja wyjazdów typu „study tour” (wizyty w obiektach eventowych celem zapoznania się z ofertą) są ogólnie przyjętym w świecie narzędziem promocji biznesu i nawiązywania kontaktów handlowych (tak jak konferencja, seminarium czy targi). Dlatego jest całkowicie niezrozumiałym stanowisko Meetingplanner Sp. z o.o. w kwestii „wyłączności” na formułę i organizowanie tego typu spotkań;

4) zwracamy uwagę, że zarówno na stronie targów ITM, stronie SBE oraz portalu EventMapa.pl, profilu FB i innych komunikatach na temat warsztatów nie pojawiło się sformułowanie „fast dates” jako nazwa wydarzenia. Warsztaty są komunikowane pod nazwą „Event od zaraz”. Dlatego podnoszone przez Meetinplanner Sp. z o.o. zarzuty mogą być odebrane jako bezpodstawne oskarżenie. Oczekujemy precyzyjnego wskazania, gdzie zostały naruszone dobra MeetingPlanner Sp. z o.o.;

5) Stowarzyszenie Branży Eventowej sprzeciwia się stwierdzeniu, jakoby „wspierało przedsięwzięcie (…) mocno naruszające zasady etyczne” lub że „firmuje swoim imieniem wydarzenie, które zasady etyczne jawnie naruszają”. Są to stwierdzenia, które podawane do wiadomości przedstawicieli branży eventowej godzą w dobre imię SBE i jego członków. Zdecydowanie nie przyczyniają się do budowania dobrych relacji i partnerstwa w branży. Tym gorzej, że zostały sformułowane w oderwaniu od faktów, a firmuje je osoba doświadczona i od wielu lat związana z branżą;

6) nie przyjmujemy do wiadomości opinii MeetingPlanner Sp. z o.o., że działanie SBE to „akcja wymierzona w swojego współpracownika i szczególny dowód naruszenia zaufania”. Uważamy, że wobec powyższych argumentów jest ona całkowicie bezpodstawna i krzywdząca. Stowarzyszenie Branży Eventowej działa w sposób transparentny, nie faworyzując żadnego z podmiotów współpracujących. Widać to zwłaszcza na przykładzie portalu MeetingPlanner.pl w kontekście portalu Eventmapa.pl. Jako jeden z przykładów może posłużyć liczba wpisów na temat obu portali na naszym Fun Page: Meetingplanner – 8 wpisów, Eventmapa.pl – 0 wpisów.

Pragniemy wyrazić swoje rozczarowanie listem od MeetingPlanner Sp. z o.o. Chcielibyśmy potraktować go jako jednostkową opinię, a nie stanowisko wszystkich osób związanych z tym portalem. Fakt wspomnianej w e-mailu umowy o partnerstwie pozwalałby wierzyć, że jakiekolwiek wątpliwości czy nieporozumienia powinny być – zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami – rozwiązywane w gronie osób bezpośrednio zainteresowanych, bez angażowania ogółu. Niestety e-mail otrzymany od p. Sylwi Banaszewskiej pozwala sądzić, że wielokrotnie przywoływane zasady etyczne są traktowane przez nią co najmniej wybiórczo i bez zrozumienia.

Tym większe zaskoczenie wzbudza fakt umieszczenia w dniu 25.01.2012 stanowiska MeetingPlanner Sp. z o.o. na stronach tego portalu oraz cytowane komentarze firm; a także na profilu Facebook w dniu 26.01.2012.

W ostatnim akapicie e-maila przesłanego do SBE (który został usunięty z oficjalnej informacji na stronie i w innych komunikatach) można przeczytać:

„Powyższa informacja została wysłana do wszystkich Członków Rady Programowej, jest konsultowana z współpracującą z nami kancelarią prawną. Mam nadzieję, że uda nam się zamknąć powyższą sprawę na etapie, który nie odbije się echem wśród całej branży”.

Fakt umieszczenia listu na stronie Meetingplanner.pl, na profilu FB oraz mailing do użytkowników portalu trudno postrzegać jako dobrą wolę w rozwiązaniu sprawy. W tej sytuacji trudno traktować argumenty p. Sylwii Banaszewskiej jako wiarygodne, skoro w tak prostej materii nie dotrzymała słowa. Zaś z opinii przedstawicieli firm Teja Tur, QUADRIFOGLIO Event Marketing oraz BARTBO cytowanych pod publikacją można odnieść wrażenie, że nie mieli oni rzetelnie przedstawionej informacji na powyższy temat, lub – co gorsza – zostali wprowadzeni w błąd.

W imieniu Stowarzyszenia Branży Eventowej i jego członków oczekuję szybkich i opartych na faktach wyjaśnień ze strony firmy MeetingPlanner Sp. z o.o. reprezentowanego przez p. Dyrektor Zarządzającą Sylwię Banaszewską.

Jednocześnie informujemy, że w związku z naruszeniem dobrego imienia Stowarzyszenia Branży Eventowej poprzez bezpodstawne oskarżenie zachodzi uzasadnione podejrzenie wyczerpania znamion czynu z art. 212 kodeksu karnego tzn. przestępstwa zniesławienia:

§ 1

Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2.

Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Mając powyższe na uwadze stanowczo żądam zaniechania przez Państwa publikacji nieprawdziwych informacji na temat SBE. Jednocześnie informuję, że po skonsultowaniu sprawy z kancelarią prawną, SBE rozważy podjęcie oficjalnych kroków, zarówno na drodze cywilnej jak i karnej, zmierzających do ochrony dobrego imienia SBE – zarówno w opinii publicznej jak i branży eventowej.

Z poważaniem,

Seweryn Jakubiec

Vice Prezes
Stowarzyszenie Branży Eventowej

Do wiadomości:

Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Branży Eventowej
Członkowie Branży Eventowej
Rada Programowa portalu MeetingPlanner.pl Sp. o. o.
Teja Adventure, QUADRIFOGLIO Event Marketing, BARTBO

Powyższe stanowisko zostanie też umieszczone na fan page SBE i profilu GoldenLine SBE (biuletyn).

—————————————————————————————–

Oryginalna wiadomość i odpowiedź SBE. Adres mailowy bez zgody na pełną publikację przez nadawcę. Czerwone wyszczególnienie od SBE.

From: sylwiabanaszewska@…>
Sent: Tuesday, January 24, 2012 2:23 PM
To: Andrzej Bagniuk; andrzej.bagniuk@sbe.org.pl; magdalena.jablonska@sbe.org.pl
Subject: oświadczenie w sprawie nieuczciwej konkurencji

Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Smyczkowa 12/21
02-678 Warszawa

Do:Stowarzyszenie Branży Eventowej

Szanowni Państwo,

Jesteśmy zmuszeni wyrazić swoją dezaprobatę wobec działań Stowarzyszenia Branży Eventowej wspierających przedsięwzięcie, w naszym odczuciu, mocno naruszające zasady etyczne.

Portal Eventmapa.pl, będący naszą najbliższą konkurencją w Internecie, kopiuje nazwę, formułę, i scenariusz warsztatów MP Fast Date, realizowanych z powodzeniem przez portal MeetingPlanner.pl już od 2010 roku.

Podczas najbliższym Targów ITM Warsaw, 28 stycznia br. odbędą się takie same warsztaty, jak czytamy w programie, pod nazwą – Fast Dates, ale tym razem zorganizowane przez Portal EventMapa.pl, przy aktywnym wsparciu SBE.

W tym kontekście obiektywizm stowarzyszenia – którego Prezesem jest właściciel portalu dopuszczającego się działania sprzecznego z kodeksem etycznym – stanął pod dodatkowym znakiem zapytania.

W pełni rozumiemy zasady wolnorynkowe. Każdy ma prawo do proponowania konkurencyjnego produktu, jednak w przypadku tak jawnego skopiowania formuły, granica została znacznie przekroczona. Tym bardziej, że ze względu na ograniczoną wielkość branży eventowej, każdy unikalny produkt zasługuje tu na szczególną ochronę.

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia Branży Eventowej jest stworzenie i wdrażanie kodeksu etyki zawodowej. Według statutu, w przypadku naruszenia zasad etycznych, może dojść nawet do skreślenia z listy członków Stowarzyszenia. W świetle tak restrykcyjnych założeń dziwimy się, dlaczego samo stowarzyszenie, które powinno stać na straży dobrych praktyk, firmuje swoim imieniem wydarzenie, które zasady etyczne jawnie naruszają.

W wyniku tej sytuacji cierpi know how i dorobek wypracowany przez Portal MeetingPlanner.pl, a działania Eventmapy.pl postrzegamy, jako naruszenie naszych dóbr intelektualnych.

Działanie SBE dziwi szczególnie, ponieważ mamy podpisaną umowę o współpracy i partnerstwie, a członkowie SBE wielokrotnie byli mile widzialni i uczestniczyli w warsztatach MP Fast Date, które stały się znakiem rozpoznawczym i sztandarowym produktem portalu MeetingPlanner.pl.

Sytuacja ta jest dla nas dodatkowo przykra, ponieważ Portal MeetingPlanner.pl jest związany od czerwca 2011 r. z SBE umową partnerską dotyczącą współpracy. Jak sami Państwo podkreślają, z portalem MettingPlanner.pl „od początku aktywnie działamy na rzecz popularyzacji branży eventów oraz którego projekty, takie jak np. wyjazdy MP Experience, wspieramy, jako Patron Branżowy” (źródło www.sbe.pl). W tej sytuacji, działanie SBE traktujemy jako akcję wymierzoną w swojego współpracownika, co jest szczególnym dowodem naruszenia zaufania.

Jeszcze w marcu 2011 r. SBE organizowało spotkanie poświecone etyce przedsięwzięć eventowych („Branża eventowa stawia na etykę w biznesie”), zaś w październiku 2011 r., podczas Konferencji Event Manager – Człowiek Renesansu, odbyła się Prezentacja “Organizacja Eventów – wybrane aspekty prawne”, z naciskiem na ochronę koncepcji eventu. Jak więc w świetle tych wszystkich deklaracji wygląda praktyka? Pojawia się kluczowa wątpliwość, czy w tej sytuacji stowarzyszenie Branży Eventowej ma prawo promować zasady etyki zawodowej i oczekiwać ich przestrzegania.

Powyższa informacja została wysłana do wszystkich Członków Rady Programowej, jest konsultowana z współpracującą z nami kancelarią prawną. Mam nadzieję, że uda nam się zamknąć powyższą sprawę na etapie, który nie odbije się echem wśród całej branży.

Z poważaniem

Sylwia Banaszewska
Dyrektor Zarządzająca
MeetingPlanner.pl

—————————————————————————————–

Od: Magda Jabłońska SBE <magdalena.jablonska@sbe.org.pl>
Do: Sylwia Banaszewska MeetingPlanner <sylwia.banaszewska@…>
Data: 24 stycznia 2012, 22:40:47
Temat: RE : oświadczenie w sprawie nieuczciwej konkurencji

Do : Meeting Planner Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Branży Eventowej zapoznało się z treścią oświadczenia wysłanego w dniu 24 stycznia 2012. W najbliższym czasie ustosunkujemy się do niego i przedstawimy nasz punkt widzenia.

Z poważaniem

Magdalena Jabłońska
Dyrektor Zarządzająca SBE

Recent Posts

Leave a Comment