Kolejny rozdział Białej Księgi – Badania

Obszar badań doczekał się własnego rozdziału Białej Księgi, który zbiera i opisuje dobre praktyki i najlepsze standardy. Publikacja jest efektem organizowanego przez SAR i PSML Dialogu Branżowego, w którym uczestniczyli Klienci i Agencje. Zamiarem autorów jest wsparcie codziennej współpracy Klientów i Agencji, poprawa przejrzystości, efektywności i ograniczenie kosztów przetargów.

Biała Księga Badania zawiera rekomendacje i wytyczne, opis trzech modeli przetargów oraz dokumenty przetargowe, które służą uzyskiwaniu najlepszych wyników we współpracy w obszarze badań.

Materiały i wytyczne powstały na bazie spotkań przedstawicieli Agencji Badawczych (zrzeszonych w Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku) oraz Działów Badań i Zakupów ze strony Klientów.

W rozdziale znalazły się m.in.:

  • źródła wiedzy o rynku,
  • wytyczne jak przeprowadzić przetarg na badania w jednym z trzech rekomendowanych modeli,
  • wskazówki dotyczące optymalnego czasu w przetargach,
  • rekomendacje dla efektywnej komunikacji w przetargach uwzględniającej jawność uczestników postępowań, równy dostęp do informacji oraz zasady Briefingów, Debriefingów i udzielania informacji zwrotnych,
  • przykładowe kryteria ocen w trzech modelach przetargów,
  • wskazówki dotyczące terminów płatności, kosztu pieniądza w czasie, zaliczek i etapowania płatności,
  • rekomendacje dotyczące ochrony własności intelektualnej i praw autorskich w przetargu,
  • wzory dokumentów: dwustronnej umowy o zachowaniu poufności (NDA), Zapytania o Informację (RFI Request For Information), Briefów w trzech modelach przetargu, przykładowego kosztorysu i cennika.

Biała Księga Badania wraz z załącznikami znajduje się na stronie https://dobryprzetarg.com.pl/biala-ksiega w zakładce 08 Badania.

Rezultaty dyskusji i ustaleń praktyków biznesu w ramach Dialogu Branżowego znalazły się w publikowanych rozdziałach Białej Księgi w formie wytycznych i narzędzi. Dotychczas opublikowano 7 rozdziałów: Biała Księga (Rozdział Ogólny), Przetarg na PR, Przetarg na Event, Przetarg na Incentive Travel, Przetarg Full Service, Przetarg na Produkcję Filmów Reklamowych, Przetarg na Badania. Ostatnie publikacje obejmą obszary: media, digital i branding. Biała Księga nie jest zamkniętym dokumentem, adekwatnie do potrzeb rynku uzupełniane będą kolejne obszary i zagadnienia. W Dialogu Branżowym udział wzięło 78 ekspertów ze strony Agencji i Klientów, reprezentujących firmy z najbardziej reklamujących się branż. W spotkaniach otwartych wzięło udział ponad 220 uczestników.

We wrześniu br. Wedel jako pierwszy reklamodawca podpisał nowe standardy Białej Księgi, jest to deklaracją ich promowania i stosowania w codziennych działaniach biznesowych. Wraz z podpisaniem nowych standardów przez pierwszą firmę w Polsce, dotychczasową stronę www.dobryprzetarg.com.pl zastępuje nowy, profesjonalny serwis. Celem nowej strony, podobnie jak poprzedniej jest komunikacja standardów i edukacja rynku. Istotną funkcją nowego serwisu jest także możliwość zgłaszania zarówno przez Klientów, jak i przez Agencje, odbiegających od standardów praktyk. Tak rozumiany „watchdog” ma wspierać wspólną odpowiedzialność Klientów i Agencji za standardy współpracy. Zgłoszenia nie będą widoczne dla każdego użytkownika strony, ale trafiać będę do organizacji branżowych, które dzięki pozostawionej informacji będą mogły podjąć działania edukacyjne i promocyjne w zakresie standardów. Proces zgłoszeń spełniać będzie zasady poufności i ochrony danych wrażliwych.

Organizatorzy Dialogu Branżowego:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML

Partnerzy:

OFBOR Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Związek Firm Public Relations

Klub Agencji Eventowych SAR

Klub Producentów Reklamowych SAR

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Konfederacja Lewiatan

AMS

Partnerzy medialni:

Media&Marketing Polska

MeetingPlanner.pl

***

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, jest to obecnie 125 podmiotów: agencje full service, domy mediowe, domy produkcyjne, agencje eventowe, brand design, consultingowe, interaktywne, shopper marketingowe i AdTech. Jednym z głównych zadań SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Ponadto działalność SAR koncentruje się na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów przetargowych, dobrych praktyk biznesowych, prowadzeniu szkoleń, seminariów i edukowaniu kadr, a także na badaniach rynkowych. Oprócz tego SAR wraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych (Związek Mediów i Reklamy) prowadzi lobbing wokół prawa reklamy. Stowarzyszenie jest organizatorem wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych z nimi konferencji: Effie Awards, Innovation Award i KTR. Od 1999 r. SAR jest członkiem European Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie European Association of Communications Agencies (EACA). Oprócz tego współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami reklamy, tj. EACA, IPA, ADC*E. W Polsce SAR jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions. www.sar.org.pl

***

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) powstała w 1997 r. i jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym wyłącznie instytuty badawcze, powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań. Do grona członków OFBOR zalicza się 20 wiodących agencji badawczych w Polsce. OFBOR za swój podstawowy cel przyjął stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badania opinii i rynku oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. Wychodząc od międzynarodowych regulacji etycznych w tej dziedzinie – przede wszystkim propagowanych przez ESOMAR – OFBOR przygotowuje własne zbiory zasad przeznaczone dla rynku polskiego. Oceną realizacji i przestrzegania tych regulacji zajmuje się Komisja Odpowiedzialności Zawodowej wykorzystująca w tym celu niezależny Sąd Arbitrażowy. Istotnym zadaniem OFBOR jest reprezentowanie interesów branży badawczej wobec instytucji władz publicznych i prawa. Szczególnie ważny jest udział w charakterze konsultanta w procesach tworzenia prawa i jego interpretacji w odniesieniu do wszystkich dziedzin życia społecznego i ekonomii, mających wpływ na prowadzenie badań. Normy prawa europejskiego zobowiązują państwa członkowskie i Komisję Europejską do wspierania stowarzyszeń zawodowych w ich wysiłkach na rzecz opracowania i stosowania kodeksów postępowania w tych dziedzinach. Pierwsze działania OFBOR w tej roli dotyczyły skutków nowego prawa o ochronie danych osobowych. Kolejne dotyczą Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów. www.ofbor.pl

***

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) jest organizacją reprezentującą interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów, działającą na rzecz tworzenia w Polsce centrum kompetencji łańcucha dostaw na skalę Europy. PSML jest forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracując z partnerami z różnych środowisk tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz, we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr. PSML jest członkiem The International Federation of Purchasing and Supply Management oraz The European Logistics Association. www.psml.pl

Recent Posts